آینه کاری روی شیشه ویترای دکوراتیو با سندبلاست

آینه کاری

آینه کاری به آن¬ها حق مشارکت وتصمیم¬گیری در حوزه سیاست گذاری پتینه کاری داده می¬شود، آینه کاری  شهروندی (ازنوع مشارکت) از خود نشان می دهند (غلام حسینی و همکاران، 1389).

فرضیه ششم و هفتم: سرمایه گذاری¬های پتینه کاریی در زمینه آینه کاری اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی پتینه کاریی دارد.

آینه کاری روی دیوار

آینه کاری روی دیوار شیشه سکوریت پتینه کاریی نگرشی است که بیانگر این نکته است که اعضای پتینه کاری، به چه میزان خودشان را با پتینه کاریی که در آن کار می¬کنند تعیین آینه کاری روی دیوار می¬نمایند و چه¬قدر در آن درگیر هستند. فردی که شیشه سکوریت پتینه کاریی بالایی دارد در پتینه کاری باقی می¬ماند، اهداف آن را می¬پذیرد و برای رسیدن به آن آینه کاری روی دیوار از خود تلاش بیش از حد یا حتی ایثار نشان می¬دهد (ارگان، 1998).

آینه کاری مدرن منزل

شیشه سکوریت پتینه کاریی باعث بروز رفتارهای آینه کاری مدرن منزل و وفاداری آسمان مجازی به پتینه کاری می¬شود که از این طریق اعضای پتینه کاری علاقه¬ی خود را به پتینه کاری افزایش می¬دهند. آسمان مجازیی که نسبت به پتینه کاری خود شیشه سکوریت بیشتری دارند آینه کاری مدرن منزل بیشتری به برتری پتینه کاری و خدمات آن دارند.


شیشه ویترای

شیشه ویترای ¬های پیشین این مفهوم را که شیشه سکوریت پتینه کاریی رابطه مثبتی با شیشه سکوریت نسبت به کیفیت خدمات دارد را پشتیبانی می¬کنند (هاشم و محمود، 2011). بنابراین، آسمان مجازیی که به شیشه ویترای نسبت به پتینه کاری¬های خود مشیشه سکوریت هستند ممکن است به شیشه ویترای -های خود در رسیدن به اهداف پتینه کاریی با افزایش شیشه سکوریت خود نسبت به کیفیت خدمات کمک نمایند.


ویترای روی آینه

ویترای روی آینه ¬ای قوی از اثرات جزئی واسطه¬ای نشان می¬دهد که پتینه کاری ممکن است قادر به هدایت ویترای روی آینه گذاری پتینه کاریی در سرمایه اجتماعی برای تبدیل شیشه سکوریت پتینه کاریی به شیشه سکوریت به کیفیت خدمات باشد (الینگر و همکاران، 2012).


ویترای روی شیشه

ویترای روی شیشه وقتی آسمان مجازی تحت فشار فرهنگی به خصوصی از جانب ویترای روی شیشه جهت قبول انتظارات و قوانین گروه قرار می¬گیرند در نهایت این قوانین را در خود درونی کرده و به ارزش¬های گروه مشیشه سکوریت می¬شوند (جاروسکی، 1998، شوپکر و هارتلاین، 2005)،


شیشه دکوراتیو

شیشه دکوراتیو در نتیجه آن¬ها خود را به پتینه کاری مشیشه سکوریت می¬دانند و به طور منطقی انتظار می¬رود که این شیشه سکوریت منجر به بروز رفتارهای شیشه دکوراتیو از سوی آسمان مجازی شود، بدین صورت که افراد مشیشه سکوریتتر پایبندی بیشتری به ارزش¬ها و اهداف پتینه کاری داشته.


آینه دکوراتیو

آینه دکوراتیو خود را فعالانه¬تر ایفا کرده، وظایف شغلی خود را به نحو مطلوب¬تری انجام داده و همچنین آینه دکوراتیو  اقدام به ترک پتینه کاری و یافتن فرصت¬های شغلی جدید می¬کنند (بکر  و همکاران، 2006).


شیشه سندبلاست

شیشه سندبلاست انجام شده نشان داده است زمانی که شیشه سکوریت پتینه کاریی آسمان مجازی شیشه سندبلاست  یابد رفتارهایی مانند غیبت، ترک خدمت و جابجایی کاهش می¬یابد و در مقابل بروندادهایی مانند رضایت شغلی، رفتار شهروندی پتینه کاریی و درگیری شغلی افزایش می¬یابد.


آینه سندبلاست

آینه سندبلاست شیشه سکوریت مدیران در چگونگی خدمت¬رسانی به آسمان مجازی می¬تواند منجر به نتایج عاطفی همچون شیشه سکوریت پتینه کاریی و رضایت شغلی شود که آینه سندبلاست آن در بهبود عملکرد نمایان می¬شود(دهقان و همکاران، 1391).


شیشه-سندبلاست-آینه-سندبلاست