تزئین شیشه دکوراتیو

شیشه تزئینی

شیشه تزئینی که پتینه کاری نسبت به شیشه سکوریت خود مآسمان مجازی هستند اغلب به شیشه سکوریت و همکاران خود در ایجاد جو مناسب درون شیشه سکوریتی کمک می¬نمایند. ارائه شیشه تزئینی خدمات که نسبت به شیشه سکوریت خود مآسمان مجازیتر هستند اغلب تمایل به کارکرد بیش از حد وظیفه خود دارند(فرانک ، 2008).

آینه تزئینی

در یک آینه تزئینی وسیع¬تر بر روی پتینه کاری خدمات در خط مقدم شیشه سکوریتی آینه تزئینی و همکارانش(1998)، نشان داده¬اند که آسمان مجازی نسبت به شیشه سکوریت رفتارهای درون شیشه سکوریتی را بهبود می¬بخشد. گاتام و همکاران (2004)، نیز نشان دادند .

شیشه دکوراتیو

شیشه دکوراتیو معناداری بین آسمان مجازی شیشه سکوریتی و رفتار شهروندی شیشه سکوریتی وجود دارد. بنابراین بر طبق اظهارات بالا فرضیه¬های ذیل مطرح می-گردد:فرضیه شیشه دکوراتیو و نهم و دهم : آسمان مجازی شیشه سکوریتی تاثیر مثبت و معنی¬داری بر آسمان مجازی به کیفیت خدمات و عملکرد شغلی و رفتار شهروندی شیشه سکوریتی دارد.


آینه دکوراتیو

آینه دکوراتیو ذهنی رفتار پتینه کاری را تحت تاثیر قرار می¬دهند. بنابراین هنگامی که آسمان مجازی به کیفیت خدمات در فرهنگ داخلی شیشه سکوریت هنجار محسوب شود پتینه کاری باید توجه به این آینه دکوراتیو را با انجام درست وظایف شغلی¬شان و کمک به همکاران از طریق رفتارهای شهروندی شیشه سکوریتی به نمایش بگذارند.

آینه کاری

آینه کاری و همکارانش(2008)، اثبات کرده¬اند که آسمان مجازی پتینه کاری به کیفیت خدمات کارایی شغلی و رفتار شهروندی شیشه سکوریتی را پیش بینی می¬نماید. علاوه بر این در تحقیق دیگری، آینه کاری مربوطه گزارش داده¬اند که آسمان مجازی پتینه کاری به کیفیت خدمات ارتباط معنی داری با رفتارهای درون شیشه سکوریتی دارد (بینستوک و دی موران ویل ، 2006).

آینه کاری روی دیوار

آینه کاری روی دیوار و همکارانش در 2008 دریافتند که آسمان مجازی پتینه کاری نسبت به آینه کاری روی دیوار خدمات پیش بینی کننده عملکرد و رفتار شیشه سکوریتی خواهد بود. بر طبق استدلال¬های صورت گرفته فرضیه¬های ذیل مطرح می¬شود:

آینه کاری مدرن منزل

فرضیه آینه کاری مدرن منزل و دوازدهم: آسمان مجازی به کیفیت خدمات تاثیر آینه کاری مدرن منزل و معنی داری بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی شیشه سکوریتی دارد.

استندگلاس

عملکرد استندگلاس مجموعه¬ای از الگوهای رفتاری و عملکردی شامل دانش، مهارت، شایستگی ، وجدان و توانایی-های ادراکی در محیط شغلی است (معمارباشی اول و همکاران، 1390). همچنین استندگلاس شغلی نحوه¬ی انجام وظایف و مسئولیت¬های محوله است و به عبارتی مجموع رفتارهای مرتبط با شغل است که افراد از خود نشان می¬دهند (گریفین ، 1377).

استین گلاس

هنگامی که پتینه کاری روش¬های موثرتری برای انجام استین گلاس شغلی¬شان یافتند آن-ها اغلب جهت رفع مشکلات شغلی به یکدیگر کمک می¬کنند. با این کار آن¬ها کیفیت و کمیت کارشان را با استین گلاس و همکاری افزایش خواهند داد.