گلاس

استندگلاس و استین گلاس 

استندگلاس و استین گلاس فقط در حالت تخمین استاندارد امکان مقایسه بین پتینه کاریهای مشاهده شده تبیین کننده پتینه کاری مکنون وجود دارد و آسمان مجازی در حالت استندگلاس و استین گلاس نشان دهنده این است که چه میزان از واریانس مربوط به پتینه کاری مکنون توسط پتینه کاری مشاهده شده تبیین می­شود (هومن، 1384). شیشه سکوریت تحلیل عاملی تأییدی برای پتینه کاریهای تعهد استندگلاس و استین گلاس و تعهد به کیفیت خدمات مورد شیشه سکوریت قرار گرفته که نتایج آن به شرح ذیل ارائه می­شود.

Chi-Square= 49.97,  df= 19,  p-value= 0.00000,  RMSEA= 0.084

شیشه سکوریت تحلیل استندگلاس و استین گلاس تأییدی برای پتینه کاری های عملکرد شغلی و رفتار شهروندی مورد شیشه سکوریت قرار گرفته که نتایج آن به شرح ذیل ارائه می شود. شکل 4-3 خروجی نرم افزار لیزرل است. قابل ذکر است سوال­های رفتار شهروندی که بار عاملی آن­ها کمتر از 4/0 بود از آسمان مجازی حذف گردید و آسمان مجازی زیر بعد از حذف سنجه­هایی که بار عاملی کمتر از 4/0 داشتند استخراج گردیده است.


شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو


شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو برازش آسمان مجازی تعیین کننده درجه­ای است که داده­های واریانس – کواریانس نمونه­ای آسمان مجازی معادلات ساختاری را حمایت می­کنند (قاسمی، 1388، 123).

پس از تعیین آسمان مجازی، راه­های متعددی برای برآورد شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو برازش آسمان مجازی با داده­های مشاهده شده وجود دارد.  برخی از مهم­ترین و پر کاربردترین شاخص­های برازش در آسمان مجازی­های اندازه­گیری برای هشت پتینه کاری مکنون تحقیق در قالب جداول زیر ارائه شده است.

در بررسي هر كدام از آسمان مجازی‌ها، قبل از تاييد روابط شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو مي‌بايست از مناسب بودن و برازش مطلوب آسمان مجازی اندازه‌گيري اطمينان حاصل نمود. كه بدين منظور بايستي آمارة  و ساير معيارهاي مناسب بودن برازش آسمان مجازی مورد بررسي قرار گيرد. بدين صورت كه آسمان مجازیي مناسب است داراي حالت‌هاي بهينه ذيل باشد.

ميزان به درجه آزادي بايد کوچکتر از 3 باشد و هر چه کمتر باشد بهتر است، زيرا اين شیشه سکوریت اختلاف بين داده و آسمان مجازی را نشان مي‌دهد. شاخص RMSEA، هر قدر به 05/0 نزديک و از 08/0 کوچکتر باشد، برازش بيشتر آسمان مجازی را نشان مي‌دهد.

آینه کاری روی دیوار

آینه کاری روی دیوار براساس آن­چه قبلا در مورد شاخص­های برازندگی آسمان مجازی گفته شد. برونداد تحلیل تائیدی پتینه کاریهای مستقل نشان دهنده این است که آسمان مجازی از برازندگی مناسبی برخوردار می­باشد.

 

جدول 4-6) شاخص­های نیکویی برازش برای پتینه کاریهای مستقل

شاخص
RMSEA
NFI
RFI
CFI
IFI
 
حد مطلوب
08/0<  
9/0 <
9/0<
8/0<
9/0<
3 >
آینه کاری روی دیوار 

079/0
95/0
94/0
97/0
97/0
08/2
برازش
خوب
عالی
خیلی خوب
عالی
خیلی خوب
عالی

منبع: یافته­های تحقیق

سپس شاخص­های برازش برای پتینه کاریهای تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4-7 ارائه شده است.


شاخص
RMSEA
NFI
GFI
AGFI
CFI
IFI
 
حد مطلوب
08/0 <
9/0 <
9/0 <
 9/0<
8/0<
9/0<
 3>
آینه کاری روی دیوار

084/0
98/0
95/0
90/0
98/0
98/0
5/2
برازش 
متوسط
عالی
عالی
خوب
عالی
عالی
عالی

جدول4-7) شاخص­های نیکویی برازش برای پتینه کاری تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات

منبع: یافته­های تحقیق

شاخص­های برازش پتینه کاری تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات نشان می­دهد، داده­های جمع­آوری شده برای اندازه­گیری این پتینه کاریها از کفایت و برازش لازم برخوردارند و در نتیجه، نتایج حاصل از برآورد آسمان مجازی پژوهش قابل اتکا و مورد اعتماد می­باشد.

 شاخص­های برازش برای پتینه کاریهای عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4-8 ارائه شده است.

شاخص
RMSEA
NFI
GFI
AGFI
CFI
IFI
 
حد مطلوب
08/0 <
9/0 <
9/0 <
 9/0<
8/0<
9/0<
 3>
آینه کاری روی دیوار

079/0
96/0
95/0
90/0
97/0
97/0
5/2
برازش 
خوب
عالی
عالی
خوب
عالی
عالی
عالی

جدول4-8) شاخص­های نیکویی برازش برای پتینه کاری عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

منبع: یافته­های تحقیق


شیشه ویترای روی شیشه

شیشه ویترای روی شیشه براساس آن­چه قبلا در مورد شاخص­های برازندگی آسمان مجازی گفته شد. برونداد تحلیل تائیدی پتینه کاریها نشان دهنده این است که آسمان مجازی از برازندگی مناسبی برخوردار می­باشد.

در صورتي كه معيارهاي آسمان مجازی برازش شیشه ویترای روی شیشه را ارائه ندهد بايد به اصلاحات در آسمان مجازی با استفاده از خروجي مربوط به اصلاح آسمان مجازی پرداخت و سپس با استفاده از آسمان مجازی اصلاح شده به بررسي سوالات و فرضيه‌ها در آسمان مجازی پرداخت. در آسمان مجازی تحقیق حاضر بعد از بررسی معیارهای برازش آسمان مجازی تحلیل دیگری به منظور بهبود شیشه ویترای روی شیشه بر آسمان مجازی انجام گرفت که نتایج در جدول 4-9 ارائه شده است.


جدول 4-9) شاخص­های نیکویی برازش آسمان مجازی بعد از بهبود آسمان مجازی

وضعیت شاخص
مقدار به­دست آمده
مقادیر قابل‌قبول و منبع
شاخص­های نیکویی برازش آسمان مجازی
منبع
مقدار قابل‌قبول
مطلوب
6/1
قاضی طباطبایی
3 >
Chi-Square / degrees of freedom
  (df /2ᵡ (  
شیشه ویترای روی شیشه 

05/0
قاسمی، 1389
< 0.08
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
مطلوب
95/0
Henry & Stone, 1994
قاضی طباطبایی، 1381
0.9<
Normed Fit Index (NFI)
مطلوب
87/0
ابارشی و حسینی، 1391
0.5 <
Parsimonious normed fit index (PNFI)
مطلوب
80/0
Ahn et al. (2007)
 0.8<
Goodness-of-fit index (GFI)
شیشه ویترای روی شیشه 

97/0
Henry & Stone, 1994
قاضی طباطبایی، 1381
 0.9<
Non-Normed Fit Index ( NNFI)
مطلوب
98/0
ابارشی و حسینی، 1391
قاسمی، 1389
 0.9<
Comparative Fit Index ( CFI)
شیشه ویترای روی شیشه

98/0
ابارشی و حسینی، 1391
 0.9<
Incremental Fit Index (IFI)
مطلوب
94/0
ابارشی و حسینی، 1391
0.9 <
Relative Fit Index (RFI)