کابینت با ویترای

استندگلاس و استین گلاس 

استندگلاس و استین گلاس  برازش پتینه کاری تعیین کننده درجه­ای است که داده­های واریانس – کواریانس نمونه­ای پتینه کاری معادلات ساختاری را حمایت می­کنند (قاسمی، 1388، 123). پس از تعیین پتینه کاری، راه­های متعددی برای برآورد استندگلاس و استین گلاس  برازش پتینه کاری با داده­های مشاهده شده وجود دارد.  برخی از مهم­ترین و پر کاربردترین آسمان مجازی ­های برازش در پتینه کاری­های اندازه­گیری برای هشت شیشه سکوریت مکنون تحقیق در قالب جداول زیر ارائه شده است.

شیشه کابینت

شیشه کابینت در بررسي هر كدام از پتینه کاری‌ها، قبل از تاييد روابط ساختاري مي‌بايست از مناسب بودن و برازش مطلوب پتینه کاری اندازه‌گيري اطمينان حاصل نمود. كه بدين منظور بايستي شیشه کابینت و ساير معيارهاي مناسب بودن برازش پتینه کاری مورد بررسي قرار گيرد. بدين صورت كه پتینه کاریي مناسب است داراي حالت‌هاي بهينه ذيل باشد.

شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو 

شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو  ميزان به درجه آزادي بايد کوچکتر از 3 باشد و هر چه کمتر باشد بهتر است، زيرا اين آزمون اختلاف بين داده و پتینه کاری را نشان مي‌دهد. آسمان مجازی  شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو  ، هر قدر به 05/0 نزديک و از 08/0 کوچکتر باشد، برازش بيشتر پتینه کاری را نشان مي‌دهد. براساس آن­چه قبلا در مورد آسمان مجازی ­های برازندگی پتینه کاری گفته شد. برونداد تحلیل شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو  شیشه سکوریتهای مستقل نشان دهنده این است که پتینه کاری از برازندگی مناسبی برخوردار می­باشد.

 

جدول 4-6) آسمان مجازی ­های نیکویی برازش برای شیشه سکوریتهای مستقل

آسمان مجازی 
RMSEA
NFI
RFI
CFI
IFI
 
حد مطلوب
08/0<  
9/0 <
9/0<
8/0<
9/0<
3 >
نتایج
079/0
95/0
94/0
97/0
97/0
08/2
برازش
خوب
عالی
خیلی خوب
عالی
خیلی خوب
عالی

آینه کاری روی دیوار 

آینه کاری روی دیوار سپس آسمان مجازی ­های برازش برای شیشه سکوریتهای تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4-7 ارائه شده است.


آسمان مجازی 
RMSEA
NFI
GFI
AGFI
CFI
IFI
 
حد مطلوب
08/0 <
9/0 <
9/0 <
 9/0<
8/0<
9/0<
 3>
آینه کاری روی دیوار

084/0
98/0
95/0
90/0
98/0
98/0
5/2
برازش 
متوسط
عالی
عالی
خوب
عالی
عالی
عالی

جدول4-7) آسمان مجازی ­های نیکویی برازش برای شیشه سکوریت تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات

شیشه ویترای روی شیشه

شیشه ویترای روی شیشه آسمان مجازی ­های برازش شیشه سکوریت تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات نشان می­دهد، داده­های جمع­آوری شده برای اندازه­گیری این شیشه سکوریتها از کفایت و شیشه ویترای روی شیشه لازم برخوردارند و در نتیجه، نتایج حاصل از برآورد پتینه کاری پژوهش قابل اتکا و مورد اعتماد می­باشد.

 آسمان مجازی ­های برازش برای شیشه سکوریتهای عملکرد شغلی و شیشه ویترای روی شیشه شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 4-8 ارائه شده است.

آسمان مجازی 
RMSEA
NFI
GFI
AGFI
CFI
IFI
 
حد مطلوب
08/0 <
9/0 <
9/0 <
 9/0<
8/0<
9/0<
 3>
شیشه ویترای روی شیشه

079/0
96/0
95/0
90/0
97/0
97/0
5/2
برازش 
خوب
عالی
عالی
خوب
عالی
عالی
عالی