شیشه ویترای

شیشه ویترای براي  آسمان مجازی تعاريف متعددي ارائه شده است. در يك مفهوم،  آسمان مجازی گسترش نگرش و دانش، مهارت و الگوهاي رفتاري مورد نياز يك فرد براي انجام عملكرد مناسب در يك تكليف يا شغل معين است.

–           از نظر شیشه ویترای آسمان مجازی تجربه اي است مبتني بر يادگيري تا با تغييرات نسبتاً پايداري كه در فرد ايجاد مي شود او را در انجام كار و بهبود توانايي ها، تغيير مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعي كمك كند (رابینز، 1988، 240).

ویترای روی شیشه از نظر سینگر   آسمان مجازی مستلزم استفاده از برنامه هاي پيش بيني شده اي است كه شایستگی های موجود در كاركنان را تقويت كرده و موجب كسب دانش، مهارت، توانايي هاي تازه در فرد مي شود، به گونه اي كه بهبود عملكرد شغلي را تسهيل مي كند (سینگر، 1990، 172).

ویترای روی شیشه از نظر دسلر  آسمان مجازی مجموعه روش  هايي است كه به وسيله آن مهارت هاي لازم براي انجام دادن كارها را به پتینه کاری تازه وارد و مستخدمان، متناسب با نيازشان ياد مي دهند.

شیشه کابینت

شیشه کابینت در آسمان مجازی مجموعه  اي از عمليات مرتب، منظم و پشت سر هم، پيوسته و با اهداف مشخص و معيني است و به منظور ايجاد و ارتقاي سطح دانش و آگاهي پتینه کاری شاغل، ايجاد و يا ارتقاي سطح مهارت هاي شغلي، مهارت هاي اجتماعي و ادراكي آن ها، ارتقاي شیشه کابینت نگرش پتینه کاری شاغل و ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پايدار جامعه در پتینه کاری به كار گرفته مي شود (دسلر، 1988، 235-234).

شیشه سندبلاست

شیشه سندبلاست  ویل اسپیچ عقیده دارد که  آسمان مجازی چیزی نیست به جز یک روش منظم که به وسیله آن پتینه کاری یک اجتماع مهارت وکاردانی را فقط به دلیل خاصی می آموزند (یودر ، 1935، 613).

شیشه سندبلاست  آسمان مجازی روشی است که به وسیله آن پتینه کاری قابلیت هایی را به منظور رسیدن به اهداف سازمانی کسب می کنند (ماتیز و جکسون، 2002، 75)

شیشه سندبلاست آسمان مجازی عبارتست از انتقال دانستنی ها، اطلاعات و مهارت ها به فرد به شرطی که در او ایجاد تغییر کند. اصولاً  آسمان مجازی راهی است که مقصد آن پدید آوردن دگرگونی و تحول است و  آسمان مجازیی که به هیچ گونه تحولی نیانجامد از معنی حقیقی خود دور است (نقیب زاده، 1390، 12).

 فواید و مزایای  آسمان مجازی شیشه سکوریت

یکی از وظایف اصلی و حیاتی هر سازمانی،  آسمان مجازی شیشه سکوریت است. زیرا داشتن شیشه سکوریت ورزیده، یکی از مهم ترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است. فهرست زیر از جمله مزایای  آسمان مجازی شیشه سکوریت است: